ชื่อ-สกุล : ม.สมเจตน์ สุขศาลา

สังกัดหน่วยงาน : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน , งานกิจกรรม , งานกีฬา , งานประชาสัมพันธ์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร )

more...