ชื่อ-สกุล : มิสจุฑามาส รัตนอุดม

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ , งานทรัพยากรมนุษย์/ งานบุคลากร , งานประกันคุณภาพภายใน , งานอภิบาล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยขอนแก่น )

more...