ชื่อ-สกุล : มิสชนากานต์ ศรีชมภู

สังกัดหน่วยงาน : งานนโยบายและแผน , งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ , งานทรัพยากรมนุษย์/ งานบุคลากร , งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ , งานจัดทำระบบสารสนเทศสถานศึกษา , งานประกันคุณภาพภายใน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

more...