ชื่อ-สกุล : ม.ไพรัช คงกิจมั่น

สังกัดหน่วยงาน : งานบุคลากรดูแลงานวิจัย , ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 , งานกีฬา , งานประกันคุณภาพภายใน , งานอภิบาล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )

more...