Assumption College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานทรัพยากรมนุษย์/ งานบุคลากร ปีการศึกษา 2565
จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้